Tüzük

VEREN EL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı Veren El Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir. Veren El Derneği kısaltmasını kullanır.

 

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek amacına ulaşabilmek amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

Toplumumuzun sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, toplumumuzda sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, ülkemizde ve diğer ülkelerde her nerede olursa olsun meydana gelen her türlü afete maruz kalmış olağan ve olağanüstü zamanlarda, savaş deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle sıkıntıya düşmüş bütün insanlara, bakıma muhtaç kimsesiz ve yalnız ihtiyarlar, sokakta kalmış kimsesizler, çocuklar ve gençler, evlenmek isteyen muhtaç kimseler işsiz veya yeterli geliri olmayan kimseler ve aileler, adı ne olursa olsun bir üçüncü kişi veya kurumun desteğine ihtiyaç duyan tüm kimselere her türlü gıda, giyim, sağlık, temizlik maddesi, eğitim, yakacak, kira, barınma,, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda aynî, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunarak topluma kazandırmak için her türlü eğitim öğretim yerleri temin etmek ve sağlamak, tüm eğitim öğretimlerini ülkemiz menfaati için vermektir.

Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak,

Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herksin yardımına koşar.

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

 

MADDE 4: DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPAR

a) Yardım İçerikli Faaliyetler

Dernek, yoksul-fakir alileleri ve aile fertlerinin bütünlüğünü korumak amacıyla yadıma muhtaç kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insan, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, gerekli kurum ve kuruluşlardan izin almak şartı ile mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü aynî ve nakdî yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler açar, gıda bankacılığı mevzuatına uygun olarak düzenlemeler yapar, Gıda Bankası açar. Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır. Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

Özellikle yurt içinde gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur, mahalleler bazında ülkenin bir yoksulluk haritasını yaptırır ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş olanlardan, hastalık, yaşlılık vb. sebepler ile ihtiyaç sahibi duruma düşmüş olanları belirler ve yardım yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar. Bu konularda organizasyonlar yapar, yapılan organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer derneklere yardım eder ve yardım alır, iş birliği yapar. Derneğimizin faaliyetlerinde kamu yararı gözetildiğinden dolayı hazineye ait taşınmazlardan yararlanır.

 

b) Sosyal İçerikli Faaliyetler

Derneğe gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, aile içi iletişim, aile sorunları vb. konularda konferans, sempozyum, panel, seminer düzenler, projeler yapar, yaptırır. Gönüllü aileler oluşturur, aile ve işyeri ziyaretleri yapar, aile toplantıları, yemekli, çaylı toplantılar düzenler ve yapar. Kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, konser vb. etkinlikler de düzenler. Yoksullarla onlara yardım yapanları tanıştırıp, kaynaştırma, kardeş aile uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. Yoksul çocukları sünnet ettirme törenleri düzenler. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar.

 

c) Eğitim İçerikli Faaliyetler

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içinde ve yurt dışında aile bütünlüğünü korumak ve sağlamak amacıyla değerler eğitimi verir, ailenin tüm fertlerine ihtiyaç duyulan Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerini verir veya verilmesini sağlar, psikolojik ve moral eğitimine destek olur, sokak çocukları, bedensel ve zihinsel engelli bireylerle ilgili eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar, okul, yurt, kurs, rehabilitasyon merkezleri, Kreş, Anaokulu, Oluma Salonları, Kütüphane, Dershane, Etüt Evleri, Enstitü, İlmi Araştırma ve Geliştirme Merkezleri, her kademede okulları açar ve bu tür müesseselere her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunur. Bu gibi yerlerde okuyan, barınan ve eğitim alan yoksul öğrencilere burs verir, yiyecek, giyecek, araç-gereç yardımında bulunur. İmkanlar dahilinde Dernek, kendisi bu amaçla binalar yapar, işletir veya işletme hakkını devreder.

Yurt içinde ve yurtdışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlardan ihtiyaç sahiplerine, dil, din, ırk vs. hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında, halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların iş kurmada kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlamasının çalışmalarını yapar.

Toplumun menfaatine genel kültür ve değişik alanlarda web siteleri kurarak internet üzerinden insanlığın ortak faydalanacağı, hayatın her alanında bilgilendirici, eğitici, çalışmalar yapar, bu yolla derneğe gelir sağlar.

 

d) Sağlık İçerikli Faaliyetler

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkanlar dahiline sağlık yardımına muhtaç, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, kaza, hastalık hallerinde her türlü ilaç ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır, bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane vb. tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar, hizmet satın alır. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavi süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kura, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

İlgili izinler alınmak şartıyla afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar. Bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder, görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık gerektiğinde kullanılmak üzere araç-gereç, malzeme-maddeleri, belirli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

Toplum sağlığı, anne sağlığı, çocuk sağlığı, gebelik, kadın hastalıkları, ailede ruh sağlığı, temizlik, ilk yardım, depresyon, alkol ve madde bağımlılığı vs. konularda; toplumu bilgilendirici, eğitici seminer, panel, sempozyum, konferans ve toplantılar düzenler, projeler, organizasyonlar yaptırır.

 

e) Çevre ile İlgili Faaliyetler

Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapar. Ziraat, tarım ve hayvancılık üzerine araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetleri yapar ve katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır, tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar, yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için, yurt içinde ve yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

 

f) İş birliği Şeklindeki Faaliyetler

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amacına uygun dernekler ile birleşerek federasyon kurar, federasyon oluşumlarına katılır, destekler, öncülük eder. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder. Birleşmiş milletler ve diğer uluslararası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

Amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmayan alanlarda veya Vakıf, Sendika vb. sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere iş birliği yapar, yönetim kurulu kararıyla platformalar oluşturur, oluşturulan platformlara üye olur.

 

g) Dernek Gelirlerini Artırma ve Tanıtım Faaliyetleri

İlgili izinler alınmak şartıyla amaçları doğrultusunda derneğe gelir temin etmek ve tanıtım amacıyla kumbara, yardım standı, bankalarda bağış ve proje hesapları, sms, mail order, online bağış (sanal pos) yolu ile ve tele bağış yolu ile yardım toplar, kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler. Bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten, dc room ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

İktisadi İşletmeler, Kooperatifler, Vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olur. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir. Bahçe, arazi ekim yerlerinde mahsul tarımı yapar ve bu tür bağışları kabul eder ve toplar.

Derneğe yapılan bağışları nakit, gıda, giyim, araç-gereç, yakacak ve temizlik madde ve malzemesi, canlı hayvan bağışını kabul eder. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar, amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temine eder.

Yardım Toplama Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularını, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna, saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir, bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

Yol, köprü, çeşme, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar, onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur, buralara dernek veya tarihi kahramanlarımızın, bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

Avrupa Birliği hibelerinden derneğe gelir sağlamak amacıyla her türlü tarım, hayvancılık, kültür, sanat, eğitim, spor ve teknik alanlarda çalışmalar, projeler yaptırır.

 

h) Dernek Mallarının Değerlendirilmesi

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları; bağışın yapıldığı yere en yakın Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze Müdürlüklerine incelettirilir. Bu inceleme sonucu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmeyen varlıkları, geliri dernek amacına uygun olarak kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç-gereç bina, tesis, arsa vs. mal ve kıymetlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre satarak paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar, derneğe gelen ayni bağışları satarak nakdi olarak amaçları doğrultusunda kullanır.

Sahibi olduğu ve olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda uzun veya kısa süreli olarak belli bir ücret ve karşılığında başka kurum kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını bedelsiz olarak da geçici olarak verebilir.

 

I)Gönüllülerden Yararlanma

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı tüm faaliyetlerde gönüllülerden faydalanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllüler alt birimleri komisyonlar kurar. Dernek, herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılar.

 

MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULARI

Veren el Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, aşağıda adı ve soyadı yazılı, tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler tarafından kurulmuştur.

 

ADI SOYADI

 

 

DOĞUM YERİ

DOĞUM TARİHİ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

Mehmet KAÇAN

 

Kayseri

04. 12. 1972

Kayseri/Melikgazi

Galip KAYA

 

Sarız

16. 03. 1970

Kayseri/Sarız

Mahmut AYSEL

 

Tomarza

02. 08. 1957

Kayseri/Melikgazi

İbrahim ŞİMŞEK

 

Yahyalı 

01. 11. 1958

Kayseri/Yahyalı

İsmail DURMUŞ

 

Çevril

30. 06. 1963

Kayseri/Kocasinan

Mahmut KÖSE

 

Tomarza

15. 03. 1962

Kayseri/Melikgazi

Galip GARİP

 

Kayseri

07. 01. 1974

Kayseri/Kocasinan

 

 

 

MADDE 6: DERNEK AMBLEMİ

 

Derneğin amblemi, yukarıda görüldüğü gibi verenel yazısının birinci e harfinden başlayarak v harfinin üzerine kıvrılan bir adet filiz, üzerinde bir küçük bir büyük iki adet fıstık yeşili yaprak, koyu yeşil verenel yazısının altında fıstık yeşili “derneği” yazısında oluşur.

 

MADDE 7: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞARTI ŞEKİLLERİ, ÜYELİK TÜRLERİ

A) Asil Üyelik

Asil üye fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabullenmiş kişilerdir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Red halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz, kimse de dernek üyeliğini kabule zorlayamaz.

 

b) Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

 

MADDE 8: ÜYELİK HAKLARI

a) Şahsa sıkı bir biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez.

b) Hiç Kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

c) Üyeler ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir.

d) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.

e) Onursal üyeler dilerlerse aidat ve bağışta bulunabilirler, ancak onursal üyelerin oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur.

 

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, yönetim kuruluna verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığında verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.

 

MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a) Derneklere üye olma hakkını yitirmek

b) Ana Tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak

c) En az bir yıl aidatını ödememek

d) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek

e) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak

f) Tüzük ve yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmemek

g) Kanunlara dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak

h) Derneği kişisel çıkar ve siyasi rant olarak kullanmak

ı) Dernek hakkında kendi görev alanına girmeyen konular hakkında ve derneğin yetkili organından izin almadan ilgili kurum, kuruluş, kişiler, basın ve yayın kuruluşlarına açıklama yapmak.

Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir, konuyla ilgili olarak dernek iç başvuru yolları tükenmedikçe yargıya başvurulmaz. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

 

MADDE 11. ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a) Üyenin ölümü veya gaipliği

b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması

c) Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca, üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

 

MADDE 12: MERKEZ DERNEK ORGANLARI

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetim Kurulu

Dernek, başka organlar da kurabilir. Ancak Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

 

MADDE 13: MERKEZ GENEL KURUL TEŞKİLİ

Dernek Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurulu asil üyeleri ile şube yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir şube yönetim kurulu üyesinden oluşur. Onursal ve gönüllü üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler ancak oy hakları yoktur.

 

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

a) Olağan Toplantı

Merkez Genel Kurulu üç yılda bir Mart ayında yönetim kurulu tarafından belirlenen yerde olağan toplantısını yapar.

 

b) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Merkez yönetimi veya merkez denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine; genel kurul olağanüstü olarak yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır.

 

c) Genel kurul toplantıya Merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez denetleme kurulunun veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu merkez genel kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birine müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 

d) Toplantısız ve çağrısız alınan kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 15: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

 

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya 1. Fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 16: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kuruları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 17: TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir. Genel kurul; gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır üye oyunun şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafında birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekte sorumludur.

 

MADDE 18: DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetim kuralları raporlarının bilançonun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e) Derneğin gayesinin gerçekleştirmek için gerekli taşınmaz malların satın alması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluma yetki vermesi

f) Derneğin federasyonuna katılması, federasyondan ayrılması ve federasyon kurması

g) Derneğin feshedilmesi

h) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü yerlerde şube ve / veya temsilcilik açma yetkisinin verilmesi

i) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen görevlerin yerine getirilmesi

j) Yönetim ve denetim kurulu başkan üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek ve yolluk ve tazminatlar ve genel kurul tarafından teslim olunur.

 

MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim kurulu genel kurul tarafından üç sene müddetle vazife görmek üzere dernek üyeleri arasında gizli oyla seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakimliğinde genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.   

Yönetim kurulunun seçiminden sonra ilk toplantısında; bir yönetim kurulu başkanı, iki yönetim kurulu başkan yardımcısı, bir muhasip seçer. Çalışma usulünü tespit eder. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasında veya ücretli olarak dışarıdan bir genel sekreter atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Bulunmadığı zaman onu temsilen Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı bulunur.

Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi müstafi sayılır. Yönetim kurulu müstafi üyenin yedek üyelerden birini çağırır.

 

 

MADDE 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

a) Tüzükte yazılı gaye mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak genel kurul kararlarını yerine getirmek

b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek

c) Dernek üyeleri arasında veya ücretli olarak atanan Genel Sekreterin Çalışma usul ve esaslarını tayin ve tespit etmek

d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesine bütçe planlama doğrultusunda şubelere gerekli aktarımları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak

e) Mer’i mevzuat hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun gayrı menkul alım satımı her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.

f) Gayrimenkul alım satımı sırasındaki tabu işlerinden yetkilidir.

g) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmi ile vakıf kurmak ve uygun göreceği Vakıflara devretmek

h) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak.

i) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak veya davada feragat da bulunmak

j) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak

k) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ile danışmaları atamak ve gerektiğinde işlerime son vermek

I) Genel Kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırılması ve bu Şube kurucularına yetki vermek. Şubeleri denetlemek gerektiğinde kapatmak Yönetim kuruluna ıskat ve yerlerine geçici yönetim kurulu tayin etmek.

m) Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirilerek tasdik veya hesaplarını kabul veya reddetmek. Red halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek (Şube Genel Kurullarının hakları mahfuzdur)

n) Gerektiğinde şube genel kurullarının olağanüstü toplantıya çağırmak

o) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak veya temsilci atamak

p) Motorlu araç alım satımı kiralanması geçici kullanımında yetkilidir.

r) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek ilgilisine vermek

s) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak

t) Yasa Tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak

u) Yurt içinde ve yurt dışında tüm banka ve katılım bankalarındaki bütün işlemlerde yetkilidir

v) Sesli görüntülü yazılı basının teknolojinin sunduğu her türlü imkanlarda internet, sms, e-posta vs. dernek amaçları doğrultusunda yararlanmada yetkilidir.

y) Federasyona katılması ve ayrılmasında da yetkilidir

z) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ve işçiler ile danışmaları atamak, çalışma sürelerine ücretlerine belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek.

 

MADDE 21: MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ 

Merkez Denetleme Kurulu üç sene müddetle Genel Kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer. Çalışma usulü be programlarını kararlaştırır.

Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

 

MADDE 22: MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuatta ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarına bir rapor halinde yönetim kuruluna ve topladığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 23: MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi Mülki İdare Amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğünde değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu Sivil Toplumla İlişkiler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

 

MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üye aidatı: üyelerden giriş ödentisi olarak 10, 00 (on) TL, aylık olarak da 10, 00 (on) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

b) Derneğin tüm genel giderlerini karşılamak üzere şubeler, gelirlerinin tamamını; her haftanın son iş günü mesai bitimine kadar Genel Merkez’e gönderir.

c) Dernekçe yapılan yayınlar, sergiler, kermesler, temsiller, konferanslar, panel, çekilişler, müzayedeler, sempozyumlar, konferanslar, spor yarışmaları, takvim, kumbara, ajanda vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d) Derneğin mal varlığından ve ortaklıklarından elde edilen gelirler

e) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar

f) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler

g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

h) Her türlü nakdî ve aynî yardımlar

i) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile olur.

J) Diğer gelirler

 

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları için harcanır.

 

ÜYELİK AİDATLARI

Giriş aidatı ve yıllık aidatların tespiti Genel Kurulca belirlenir. Belirlenen aidatların artırılması ve eksilmesine Genel Kurul yetkilidir.

 

MADDE 25: GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri, Dernek Gelirleri Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu (Ek-13) düzenlerler.

Şubeler, harcama giderlerini fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu, gider pusulası gibi harcama belgeleri ile yapar ve bunları Genel Merkeze tediye makbuzu ve belgelerin fotokopisi ile bildirerek şube gelirlerinden karşılar.

Dernekler tarafından kişi kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Aynî Yardım Teslim Belgesi (Ek 14) ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Aynî Bağış Alındı Belgesi (Ek 15) ile kabul edilir.

Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalmaksızın harcama yapmaya ve bütçe değişikliği yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim kurulu kararı ile gerekli görülen miktarda borçlanma yapılabilir.

Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

Dernek muhasebesi, Bilanço esasına göre tutulur.

 

MADDE 26: TUTULACAK DEFTERLER

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere yazılır.

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

e) Yevmiye Defteri: Büyük defter ve envanter defteri bu defteri, bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığınca verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defteri tutmakla sorumlu kişilere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması, öğrenme tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

 

MADDE 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 28: DERNEĞİN FESHİ VE SONUÇLARI

Genel Kurul’da derneğin feshine karar verilebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile Fesih kararı alınması gerekir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabulü ile fesih kararı verilebilir. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde mahallin en büyük Mülki İdare Amirliği’ne bir yazı ile bildirilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına tasfiye halinde Veren El Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, Genel Kurulun kararı doğrultusunda dernek gayesine en uygun dernek veya vakfa bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri Mülki İdare Amirliği ekiplerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 29: DERNEK ŞUBELERİ

Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde yasal izinler alınmak koşulu ile yurt içi ve yurt dışı şubeler açılabilir.

 

MADDE 30: ŞUBE AÇMA

Genel kuruldan şube açmak için yetki alındıktan sonra merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini (EK 2) ilgili Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış iki Dernek Tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligat almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış Dernek Yönetim Kurulu karar fotokopisi eklerini şubenin açılacağı yerin Mülki İdare Amirliğine vererek müracaat edilir. İlk organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından tanzim edilecek yönetmelik, genelge ve talimatlarla düzenlenir.

 

MADDE 31: ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu

Şube Yönetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu

 

 

MADDE 32: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube Genel Kurulu

Şubeye kayıtlı Asil Üyelerden Genel Kurul’a katılma hakkına haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel Kurulu, Veren el Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere merkezin yaptığı iş ve faaliyetlerde bulunur. Şube Genel Kurulu’nun Merkez Genel Kurulu’ndan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube Genel Kurulları, şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler.

1- Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp; gerekirse onaylamak ve yönetim kuruluna ibra etmek.

2- Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

3- Şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek

 

b) Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Muhasip seçer. Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir şube müdürü atayabilir. Şube Yönetim Kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine üç yılda bir Ocak ayında seçim yapılır. Çalışma usul ve esasları yönünden görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Veren el Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

Merkez Genel Kurulu toplantılarında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi ile temsil edilir. Temsil, idare, tasarruf, ilzam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulu’nun mevzuata, Dernek Tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan kararlarını yerine getirmek zorundadırlar.

Bütçe tasarıları, Merkez Genel Kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir. Merkez yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ilen genel kurula sunulur. Dernekler Kanunu’na Dernek Tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Derneğin tüm genel giderlerini karşılamak üzere şubeler gelirlerinin % 30’unu her haftanın son iş günü mesai bitimine kadar Genel Merkeze gönderilir.

Şubeler, harcama ve giderlerini fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu, gider pusulası gibi harcama belgeleri ile yapar ve bunları Genel Merkeze tediye makbuzu ve belgelerin fotokopisi ile bildirerek şube gelirlerinden karşılar. Dernek, şubesinin gelir ve giderlerini inceler, gerekirse denetlemesini yapar ya da yaptırır.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını 30 gün içinde ilgili mercilere verir; hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.

 

c) Şube Denetleme Kurulu

Genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Veren el Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

 

MADDE 33: ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİL ORANI

Merkez Genel Kurul Toplantılarında şubeler, şube yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile temsil edilir.

 

MADDE 34: TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini sürekli veya geçici yürütmek amacıyla; Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerin tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik; Dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler, Genel Kurul Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilirler.

Temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler, genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen süre içerisinde görevde kalırlar.

 

TEMSİLCİLİĞİN FESHİ

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, temsilciliğe görevlendirilen kişi veya kişileri feshedebilir. Temsilciliğe görevlendirilen kişi veya kişileri görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev süresini tamamlar.

 

MADDE35: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneklerde İç Denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE 36: BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal alma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi gayrimenkul alımı ve nakit borçlanma olarak da yapılabilir. Ancak bu tür borçlanma, derneğin kıt kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

MADDE 37: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu Hükümleri, Medeni Kanun Hükümleri ile diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 38: ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şubenin çalışma coğrafyası, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, Dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Alınan şube kurullarının eski kararlarında dilemeleri durumunda kesin karar almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu tüzük 38 (otuz sekiz) maddeden ibarettir. 

Ana Sayfa Ana Sayfa Faaliyetler Faaliyetler Faaliyetler Sepetim Faaliyetler Hesaplar Faaliyetler